İş İlanları

UZMAN YARDIMCISI | Ege İhracatçı Birlikleriİlan Bitiş Tarihi: 31.03.2022


EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 5 (Beş) personel alınacaktır

2- Sınava Katılma Şartları

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • d) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak
 • e) Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak, j) Yabancı dil bilgisinden Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak
 • k) 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
 • UZMAN YARDIMCISI KPSS P29 KAMU YÖNETİMİ
 • UZMAN YARDIMCISI KPSS P3 MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 • UZMAN YARDIMCISI KPSS P2 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 • UZMAN YARDIMCISI KPSS P1 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

 • 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,
 • 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 • 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 • 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 • 5. KPSS Sonuç Belgesi
 • 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
 • 7. Güncel Özgeçmiş (CV)
 • *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi Başvurular 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 31 Mart 2022 saat 17.00’a kadar şahsen posta yoluyla veya ik@eib.org.tr adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.


Başvurular: ik@eib.org.tr