Yönetmelik

23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim üyesini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ODTÜKPM) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Mezunlar: Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
f) Öğrenciler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerini,
g) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Rektör Yardımcısı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
h) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özelde Üniversite öğrencileri ile genelde üniversite adayları, mezunlar, ebeveynler kapsamında bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek ve meslek icrasına başlama süresini kısaltabilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek. Öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırladıkları özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.
b) Üniversiteyi tercih eden öğrenci verileri ile bölüm bazında istatistiksel analizler yaparak Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek.
c) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum ve kuruluşları bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek.
ç) Firmalardan gelen taleplerle iş ve staj imkânlarını öğrencilere sunabilecekleri firma etkinlikleri düzenlemek.
d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplulukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek.
e) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağı kurmak. Bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştaygibi etkileşimleri organize etmek ve bunlara katılmak.
f) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek. Örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek. Bu kuruluşlara üye olmaya yönelik girişimlerde bulunmak.
g) İş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer gelişimi ve beklentileri gibi konularda bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak, her türlü bilgi, belge ve yayını temin ederek bir dokümantasyon merkezi kurmak.
ğ) Faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak.
h) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.
ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mezun dernekleri ve vakıflarıyla işbirliği içinde mezunların kariyer hikâyelerinden öğrenciye örnek teşkil edecek ve mezunu onurlandıracak etkileşimler düzenlemek. Bu etkileşimleri sürdürülebilir mentorluk boyutuna taşıyacak çalışmalar yapmak. Mezunların kurduğu yurt içi ve yurt dışı derneklerle Merkezin yararına olacak faaliyetlerde bulunmak.
i) Mezunlar ve öğrenciler için yeni etkileşim platformları geliştirmek.
j)  Öğrencilerin kariyerlerini planlı hedefler doğrultusunda belirlemeleri, geleceğe yönelik doğru ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için Üniversite bünyesindeki kariyer planlama, uygulama ve araştırma faaliyet alanlarına hitap eden her birime destek olmak ve yenilerini geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak, eğitimler vermek.
k) Aday öğrencilerin ebeveynleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak. Bu alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak.
l) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin artması paralelinde profesyonel ve akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek.
m) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerden, Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası İşbirliği Ofisi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi ve benzeri kurumların danışanlarının faydalanması için önerilerde bulunmak.
n) Akademik kariyer danışmanlarına, danışanlarının kariyer hedeflerinde nasıl etkili olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek.
o) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.
(2) Merkezde biri akademik biri idari olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunur. Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Akademik kadrolu müdür yardımcısı 3 yıl, idari kadrolu müdür yardımcısı ise süre sınırı olmaksızın görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine akademik kadrolu müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil eder.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık eder.
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlar. Merkezin idari işlerini yürütür.
ç)  Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.
f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlar.
g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.
(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek,
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından üç ila dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.  
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Akademik kariyer danışmanları
MADDE 14 – (1) Akademik kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde üç yıl için görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Görev süresi sona eren akademik kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.
Akademik kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 15 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak,
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danışmanlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak,
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.